Kirkkojen johtajat vetoavat venäläisen ja egyptiläisen isoäidin puolesta

Kuva (cc): Laura Monteiro
Teksti: Kirkon tiedotuskeskus

Evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispa Jukka Paarma, ortodoksisen kirkon arkkipiispa Leo ja Suomen Ekumeenisen Neuvoston puheenjohtaja, katolisen kirkon piispa Teemu Sippo vetoavat viranomaisiin iäkkäiden Irina Antonovan ja Eveline Fadayelin puolesta.

Kirkkojen yhteisessä kannanotossa piispat toteavat, että inhimillisyys ja kohtuullisuus edellyttävät, että heidän olosuhteensa otetaan huomioon ja heidän sallitaan jäädä lastensa luo Suomeen. Samalla kirkonjohtajat toivovat maan hallituksen korjaavan ulkomaalaislakia niin, että perheen käsitettä arvioidaan uudelleen ja yksilölliset tilanteet voidaan ottaa nykyistä paremmin huomioon lakia sovellettaessa.

“Kirkkojen näkökulmasta korkeimman hallinto-oikeuden päätös hylätä Irina Antonovan ja Eveline Fadayelin oleskelulupahakemukset herättää kysymyksen, sovelletaanko maassamme ulkomaalaislakia kohtuuttomasti. Näkemys, jonka mukaan ei ole osoitettu, etteivät huollettavat vanhukset voi yksin selviytyä kotimaassaan, poikkeaa siitä, minkä me olemme muodostaneet näistä tapauksista saamiemme tietojen perusteella.

Irina Antonova on 81-vuotias liikuntarajoitteinen ja hauraassa kunnossa oleva vanhus. On inhimillisesti kohtuutonta ja yleisen oikeustajun vastaista palauttaa hänet Venäjälle ja evätä häneltä omien lastensa antama vanhuudenturva. Mielestämme häntä koskevat lääkärien lausunnot ohjaavat toisenlaiseen ratkaisuun. Arvostamme terveydenhoitohenkilökunnan kykyä ja asiantuntemusta arvioitaessa vanhuksen terveydentilaa.

Eveline Fadayel on asunut jo kolme vuotta Suomessa. Kaikki hänen lapsensa ja lapsenlapsensa asuvat ja työskentelevät tai käyvät koulua Suomessa. Ulkomaalaislaissa on mahdollisuus arvioida henkilön kokonaistilannetta, jonka tulisi tarkoittaa myös hänen Suomeen syntyneiden siteidensä merkitystä. Merkille pantavaa on, että Eveline Fadayelia koskevassa tapauksessa KHO:ssa ei ollut yksimielisyyttä.

Ulkomaalaislain tulkinta on maassamme viime vuosina ollut varsin tiukkaa. Jos Fadayelin ja Antonovan hakemuksissa esitettyjä inhimillisiä näkökohtia ei voida hyväksyä, on kysyttävä mitkä sitten voisivat olla niin painavia yksilöllisiä, inhimillisiä syitä, jotka oikeuttaisivat oleskelulupaan.

Kirkot pitävät perheiden sitoutumista vanhuksista huolehtimiseen arvokkaana ja eettisesti esimerkillisenä. Isoäitien maasta käännyttäminen aiheuttaa heidän lapsilleen ja lapsenlapsilleen kohtuuttoman tilanteen. On koko yhteiskunnan etu, että perheiden yhtenäisyyttä tuetaan ja että tahtoa kantaa vastuuta haavoittuvassa asemassa olevista perheenjäsenistä kunnioitetaan.

Katsomme, että nykyisiä säädöksiä on tulkittava huonokuntoisten ja yksin jääneiden vanhusten eduksi. Käsityksemme on, että sellainen vastaa myös yleistä oikeustajua. Ulkomaalaislaki on parhaillaan uusittavana. Se antaa hyvän mahdollisuuden avartaa juridista perhekäsitettä niin, että haavoittuvassa asemassa olevat perheenjäsenet eivät jää heitteille. Mikäli mahdollista, tulisi avata esimerkiksi käsitteitä ”täysin riippuvainen”, ”painavat inhimilliset syyt”, ”ilmeisen kohtuuton”.

Suomea mainostetaan tasa-arvon mallimaana. Tasa-arvo ja ihmisoikeudet koskevat kaikkia ihmisiä kansallisuudesta, kielestä tai uskonnosta riippumatta. Irina Antonovan ja Eveline Fadayelin tapausten voi nähdä heijastavan sellaista välinpitämättömyyttä, joka on ristiriidassa oikeusvaltion perusarvojen kanssa. Ne eivät edistä Suomen uskottavuutta demokratian ja ihmisoikeuksien puolestapuhujana. On välttämätöntä, että inhimillisyys nostetaan esiin viranomaistoimintaa ja lain tulkintaa ohjaavana periaatteena. Kysymys on arvoista, joiden perustalla koko yhteiskuntamme lepää.”

Arkkipiispa Jukka Paarma, Suomen evankelis-luterilainen kirkko
Arkkipiispa Leo, Suomen ortodoksinen kirkko
Piispa Teemu Sippo SCJ, Katolinen kirkko Suomessa, Suomen Ekumeenisen Neuvoston puheenjohtaja

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.